Tổ Chức

Nhà trường với cơ cấu trường hiện có 1 Hiệu trưởng và 2 Phó hiệu trưởng đảm bảo đủ số lượng cán bộ quản lý theo Điều lệ trường mầm non.Cán bộ quản lý nhà trường có kinh nghiệm trong quản lý chỉ đạo, có năng lực quản lý tốt.. Trường có các hội đồng. Các Hội đồng trong nhà trường hoạt động có hiệu quả, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, luôn có ý thức phấn đấu trong công tác.

 Nhà trường hiện có  tổ chuyên môn, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch hoạt động bám sát các hoạt động của trường. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác.

Nhà trường có chi bộ độc lập với 24 đảng viên, có Bí thư lãnh đạo các hoạt động theo điều lệ Đảng. Có tổ chức Công đoàn hoạt động theo Điều lệ công đoàn. Các tổ chức hoạt động theo đúng yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ đã quy định.