Tuyên truyền phổ biến Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Tháng Tám 19, 2021 1:29 chiều

Tuyên truyền phổ biến Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và  Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  tới toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên của đơn vị trường mầm non Nam Hồng.

68.signed

23-qd.signed