Kết quả trẻ nuôi ăn bán trú

Tháng Sáu 17, 2016 2:30 chiều

Độ tuổi

Tổng số

Tổng số trẻ diện phổ cập học tại trường

Số trẻ ăn tại trường

Tỷ lệ %

Nhà trẻ

4

70

65

92.8

Mẫu giáo

9

261

261

100

Tổng số

13

331

326

98.5