V/v triển khai ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý nhà trường từ năm học 2020-2021

Tháng Mười 19, 2020 4:45 chiều

1, CV: 1445/SGDĐT-CTTT : V/v triển khai ứng dụng CNTT trong  điều hành và quản lý nhà trường từ năm học 2020-2021
cv_1445_trien_khai_ung_dung_CNTT_trong__dieu_hanh_va_quan_ly_nha_truong_tu_nam_hoc_2020-2021_1ef5c662b5

2,Hướng dẫn kiểm tra;

05_Huong_dan_kiem_tra_du_lieu_dong_bo_len_CSDL_nganh_cua_Bo__danh_cho_Phong_GD__20200930082416976970_1211789ea3

3, Danh mục hồ sơ giáo viên:

Danh_muc_Ho_So_-_GIAO_VIEN_yeu_cau_cap_nhat_202009300824169191_506f118185

4, Danh mục hồ sơ học sinh :

Danh_muc_Ho_So_-_HOC_SINH_Yeu_cau_cap_nhat_20200930082416452462_7649f640bb