Kế hoạch số: 15/KH-UBND huyện Nam Trực huyện Nam Trực đã có Kế hoạch số: 15/KH-UBND về việc Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2019 cho cán bộ , GV

Tháng Ba 12, 2020 9:39 chiều
UBND huyện Nam Trực đã có Kế hoạch số: 15/KH-UBND  về việc Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2019 cho cán bộ , GV.
PGD đề nghị các trường triển khai theo đúng tinh thần Kế hoạch của UBND huyện;
Kế hoạch và biểu mẫu đính kèm (chính thức) đã đăng lên cổng thông tin của UBND huyện và cổng thông tin của PGD.
Lưu ý : về thời gian nộp hồ sơ. (chỉ thu những người đủ điều kiện theo qui định) 
Đề nghị các đồng chí nhấn vào link dưới đây để tải về. Xin trân trọng cảm ơn !