68

Tuyên truyền phổ biến Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Tuyên truyền phổ biến Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và  Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 về thực…
TB

V/v triển khai ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý nhà trường từ năm học 2020-2021

1, CV: 1445/SGDĐT-CTTT : V/v triển khai ứng dụng CNTT trong  điều hành và quản lý nhà trường từ năm học 2020-2021 cv_1445_trien_khai_ung_dung_CNTT_trong__dieu_hanh_va_quan_ly_nha_truong_tu_nam_hoc_2020-2021_1ef5c662b5 2,Hướng dẫn kiểm tra; 05_Huong_dan_kiem_tra_du_lieu_dong_bo_len_CSDL_nganh_cua_Bo__danh_cho_Phong_GD__20200930082416976970_1211789ea3 3, Danh mục hồ sơ giáo viên: Danh_muc_Ho_So_-_GIAO_VIEN_yeu_cau_cap_nhat_202009300824169191_506f118185 4, Danh mục hồ sơ học sinh : Danh_muc_Ho_So_-_HOC_SINH_Yeu_cau_cap_nhat_20200930082416452462_7649f640bb