TB

V/v triển khai ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý nhà trường từ năm học 2020-2021

1, CV: 1445/SGDĐT-CTTT : V/v triển khai ứng dụng CNTT trong  điều hành và quản lý nhà trường từ năm học 2020-2021 cv_1445_trien_khai_ung_dung_CNTT_trong__dieu_hanh_va_quan_ly_nha_truong_tu_nam_hoc_2020-2021_1ef5c662b5 2,Hướng dẫn kiểm tra; 05_Huong_dan_kiem_tra_du_lieu_dong_bo_len_CSDL_nganh_cua_Bo__danh_cho_Phong_GD__20200930082416976970_1211789ea3 3, Danh mục hồ sơ giáo viên: Danh_muc_Ho_So_-_GIAO_VIEN_yeu_cau_cap_nhat_202009300824169191_506f118185 4, Danh mục hồ sơ học sinh : Danh_muc_Ho_So_-_HOC_SINH_Yeu_cau_cap_nhat_20200930082416452462_7649f640bb

Quyết định của UBND tỉnh v/v phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập tỉnh Nam Định

Quyết định số 1737/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu…