193277209_843413436382514_6154539884085771046_n

LAO ĐỘNG VỆ SINH NGÀY CHỦ NHẬT XANH 06-06-2021

Thực hiện Thông báo số 22/ TB-UBND xã Nam Hồng ngày 03/06/2021 về việc tiếp tục tổ chức thực hiện vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh 06/6/2021; Để đảm bảo vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp trường MN Nam Hồng…
TB

V/v triển khai ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý nhà trường từ năm học 2020-2021

1, CV: 1445/SGDĐT-CTTT : V/v triển khai ứng dụng CNTT trong  điều hành và quản lý nhà trường từ năm học 2020-2021 cv_1445_trien_khai_ung_dung_CNTT_trong__dieu_hanh_va_quan_ly_nha_truong_tu_nam_hoc_2020-2021_1ef5c662b5 2,Hướng dẫn kiểm tra; 05_Huong_dan_kiem_tra_du_lieu_dong_bo_len_CSDL_nganh_cua_Bo__danh_cho_Phong_GD__20200930082416976970_1211789ea3 3, Danh mục hồ sơ giáo viên: Danh_muc_Ho_So_-_GIAO_VIEN_yeu_cau_cap_nhat_202009300824169191_506f118185 4, Danh mục hồ sơ học sinh : Danh_muc_Ho_So_-_HOC_SINH_Yeu_cau_cap_nhat_20200930082416452462_7649f640bb